👨‍💻Players

การเล่นเกมในส่วนของผู้เล่น และการสร้างผลตอบแทนภายในเกม

ผู้เล่นเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญสำหรับระบบเศรษศาสตร์ของเรา ถ้าไม่มีผู้เล่นภายในเกมระบบจะไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ เราจึงได้คิดในส่วนการเล่นของผู้เล่นมาอย่างถี่ถ้วน เพื่อให้ผู้เล่นของเรานั้นได้เพลิดเพลินกับการเล่นเกม การทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายในเกม รวมถึงผลตอบแทนที่จะได้รับอีกด้วย ซึ่งในเทรดนี้เราจะมาอธิบายว่าผู้เล่นมีหน้าที่อย่างไรในโลก Speed Star และผลตอบแทนคืออะไร

🕹 Gameplay

รูปแบบการเล่นที่เราได้คิดขึ้นมานั้นเราขอเรียกว่า "Work and Play to Earn" เราจึงได้สร้างบทบาท และหน้าที่ภายในเกมขึ้นมา ซึ่งบทบาท และหน้าที่เหล่านี้ผู้เล่นของเราสามารถเลือกสิ่งที่อยากเป็นได้ด้วยตัวเอง ได้ด้วยการฝึกฝน การเล่นเกมเพื่อฝึกฝนทักษะ และนำความเชี่ยวชาญนั้นไปทำงานกับกลุ่มนายทุนที่เป็นเจ้าของฟาร์มขนาดใหญ่เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับตัวเอง นี่จึงเป็นนิยามที่เราสร้างขึ้นมาเป็น Work and Play to Earn

ผู้เล่นของเราสามารถเล่นเกมพร้อมกับทำงานแสนสนุก และได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า

🎉 Rewards

รูปแบบผลตอบแทนที่ได้รับนั้นจะได้จากกิจกรรมที่ผู้เล่นได้เข้าร่วมในสายอาชีพของตัวเอง เช่น การแข่งขันม้า การรักษาม้า การฝึกฝนม้า หรือการเพาะพันธุ์ม้าเป็นต้น ซึ่งทุก ๆ อาชีพนั้นจะได้รับ $JOC เป็นผลตอบแทนจากระบบ

อีกผลตอบแทนที่ผู้เล่นจะได้รับคือ $SPEED การที่จะได้รับ $SPEED นั้นขึ้นอยู่กับค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้าง หรือนายทุนได้จ้างผู้เล่นในการทำกิจกรรมต่าง ๆ

Last updated