🏡Ranch

ฟาร์มคือส่วนหนึ่งของระบบ Lands

ฟาร์มคือส่วนหนึ่งของระบบ Lands ใช้ในการปลูกสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก (Facilities) รวมถึงการเลี้ยงม้าแข่งภายในฟาร์มอีกด้วย

Last updated