Comment on page
🏡

Ranch

ฟาร์มคือส่วนหนึ่งของระบบ Lands
ฟาร์มคือส่วนหนึ่งของระบบ Lands ใช้ในการปลูกสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก (Facilities) รวมถึงการเลี้ยงม้าแข่งภายในฟาร์มอีกด้วย