🐴SPEED Tokens

สกุลเงินหลักภายในเกมสปีดสตาร์ ทุก ๆ กิจกรรมจำเป็นต้องใช้เหรียญนี้

$SPEED Tokenomics:

Ticker: SPEED Contract Address: Chain: Harmony ONE (HRC-20) Max Supply: Unlimited supply

การกระจาย $SPEED นั้นจะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนเพื่อให้เกิดระบบหมุนเวียนทั้งในเกม และนอกเกมอย่างเพียงพอโดยส่วนแรกจะถูกแบ่งไปที่ Initial pool และจากนั้นผู้เล่นต้องทำการขุดจากการเล่นภายในเกมเท่านั้น

PeriodInitial poolGame reward

Period #1

100,000,000 $SPEED

100%

Farming

การฟาร์ม $SPEED นั้นจะเป็นเหมือนกับ Yield Farming ที่ใช้ค่า Popularity แทนจำนวนเงินที่เข้าไปทำสภาพคล่องในระบบซึ่งการกำหนดสัดส่วนนั้นจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือก่อนเปิดเกม และหลังเปิดเกมตามตารางอ้างอิงต่อไปนี้

PeriodInitial poolGame rewardFarming

Period #1

10%

0%

90%

Period #2

-

90%

10%

$SPEED Emission rate:

Emission: 43,200 Blocks per day

Period$SPEED/Block$SPEED/Day

Bonus Period

80

3,456,000

Last updated