🐴

SPEED Tokens

สกุลเงินหลักภายในเกมสปีดสตาร์ ทุก ๆ กิจกรรมจำเป็นต้องใช้เหรียญนี้

$SPEED Tokenomics:

Ticker: SPEED Contract Address: Chain: Harmony ONE (HRC-20) Max Supply: Unlimited supply
การกระจาย $SPEED นั้นจะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนเพื่อให้เกิดระบบหมุนเวียนทั้งในเกม และนอกเกมอย่างเพียงพอโดยส่วนแรกจะถูกแบ่งไปที่ Initial pool และจากนั้นผู้เล่นต้องทำการขุดจากการเล่นภายในเกมเท่านั้น
Period
Initial pool
Game reward
Period #1
100,000,000 $SPEED
100%

Farming

การฟาร์ม $SPEED นั้นจะเป็นเหมือนกับ Yield Farming ที่ใช้ค่า Popularity แทนจำนวนเงินที่เข้าไปทำสภาพคล่องในระบบซึ่งการกำหนดสัดส่วนนั้นจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือก่อนเปิดเกม และหลังเปิดเกมตามตารางอ้างอิงต่อไปนี้
Period
Initial pool
Game reward
Farming
Period #1
10%
0%
90%
Period #2
-
90%
10%

$SPEED Emission rate:

Emission: 43,200 Blocks per day
Period
$SPEED/Block
$SPEED/Day
Bonus Period
80
3,456,000